Φωτογραφία από τον
αγώνα

Φωτογραφία από τον
αγώνα

Φωτογραφία από τον
αγώνα

.
Οι κριτές και χρονομέτρες
του αγώνα
.
Χαιρετισμός του προέδρου
της ΕΛΑΟ κ. Μακράκη
.

Αναμνηστική φωτογραφία των χειριστών του αγώνα

Επιστροφή