Η Επιτροπή Υπερελαφρών & Paramotor προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 7/3/2021, η θητεία της είναι από το 2021 έως το 2024, ακολουθώντας αυτή του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο και ξεκινά στις 28/3/2021. Αποτελείται από τους:

  • Μακράκης Νικόλαος, Πρόεδρος
  • Μαδεμλής Ιωάννης, Γραμματέας
  • Φίλος Ιωάννης, Μέλος
  • Δραμπουκάκης Χρήστος, Μέλος
  • Μαυροθαλασσίτης Απόστολος, Μέλος

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Υπερελαφρών & Paramotor, όπως προκύπτουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων της ΕΛ.Α.Ο, είναι:

1. Ο σύνδεσμος με την αντίστοιχη επιτροπή (CIMA) της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI) και η ενημέρωση των σωματείων μελών για την διεθνή δραστηριότητα, όπως εμφανίζεται από την τρέχουσα αλληλογραφία της ΕΛ.Α.Ο.

2. Η σύνταξη, αναθεώρηση, και διάδοση των αγωνιστικών, οργανωτικών ή άλλων κανονισμών που διέπουν το αεράθλημα των Υπερελαφρών στην Ελλάδα, μέσα πάντοτε στα πλαίσια των ισχυόντων αντίστοιχων διεθνών κανονισμών. Οι κανονισμοί πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Οι κανονισμοί εγκρίνονται από το ΔΣ της ΕΛ.Α.Ο. και εφόσον απαιτείται υποβάλλονται στην ΓΓΑ για την τελική έγκριση τους από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

3. Η εισήγηση για την κατάρτιση του ετησίου επισήμου προγράμματος του αεραθλήματος των Υπερελαφρών.

4. Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας επί του του αεραθλήματος των Υπερελαφρών, η διαπίστωση των κάθε είδους προβλημάτων που ανάγονται στη δραστηριότητα αυτή, και η αντίστοιχη ενημέρωση - εισήγηση προς το Δ.Σ. η καταγραφή της δραστηριότητος και συγκέντρωση της σε στατιστικούς πίνακες,

5. Ο έλεγχος της καλής χρήσης του κάθε είδους υλικού ή μέσου της Ομοσπονδίας, το οποίο παραδίδεται προς χρήση στα σωματεία ή σε αθλητές τους.

6. Η κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων του αεραθλήματος των Υπερελαφρών, όπως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων προμηθείας υλικού, καθώς και η εισήγηση για την κατανομή και διακίνηση των διατιθεμένων υλικών και των πόρων μεταξύ των σωματείων-μελών ή των αεραθλητών.

7. Η κατάρτιση προγραμμάτων συμμετοχής σε αγώνες του εξωτερικού και των κριτηρίων επιλογής των εθνικών ομάδων.

8. Η κρίση των υποβαλλομένων δικαιολογητικών των αεραθλητών για απόκτηση αεραθλητικών εμβλημάτων και αναγνώριση αεραθλητικών επιδόσεων, καθώς και η τήρηση των αρχείων εμβλημάτων και επιδόσεων του αεραθλήματος των Υπερελαφρών.

9. Ο έλεγχος των χώρων εξάσκησης του αεραθλήματος των Υπερελαφρών, και η πιστοποίησή τους εφ' όσον καλύπτουν τις προδιαγραφές ανά κατηγορία.

10. Η ανάλυση συμβάντων και ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν ή συνέβησαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και η έκδοση ειδικού δελτίου πορισμάτων ώστε να πληροφορεί σωστά και υπεύθυνα για τα γεγονότα και τις αιτίες που τα προκάλεσαν.

11. Η οργάνωση της ασφάλειας των πτήσεων σε κάθε είδους εκδηλώσεις.

12. Η αντιμετώπιση κάθε άλλου προβλήματος εξειδικευμένου επί του αεραθλήματος των Υπερελαφρών